Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – Δράση 2. Επιδότηση επιχειρήσεων από 50.000€ – 650.000€

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Δράση 2

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – Δράση 2

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις τρεις δράσεις «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που αποσκοπούν στην οικονομική στήριξη και την ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η δεύτερη δράση, Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ, επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 50.000€ έως και 650.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικά, η επιχορήγηση καλύπτει δαπάνες για:

Αγορά εξοπλισμού: συστήματα λειτουργίας εγκαταστάσεων/προσωπικού, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ρομποτικά συστήματα, κ.ά.
Αγορά σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και ψηφιακών συστημάτων: μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα ασφαλείας κ.ά.
Αγορά λογισμικού: εφαρμογές διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, προγράμματα διαχείρισης πελατολογίου και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων κ.ά.
Παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση: τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα νέα συστήματα που θα ενσωματωθούν στην επιχείρηση κ.ά.

*Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση αφορά καθεστώς ενίσχυσης: Κανονισμοί ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) και θα πρέπει να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληροί μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ορίζεται στα 150.000.000€, με τα 33.000.000€ να κατανέμονται στις περιφέρειες Αττικής και νοτίου Αιγαίου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος, τα 117.000.000€, θα δοθούν στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, βορείου Αιγαίου, κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της επικράτειας.

Το ελάχιστο ποσό χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις 50.000€ και το μέγιστο στις 650.000€, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 50% και εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την περιφέρεια και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Δικαιούχοι Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Δικαιούχοι είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες:

– Έχουν κλείσει 1 πλήρη διαχειριστική χρήση (12 μήνες λειτουργίας)
– Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) του επενδυτικού σχεδίου για τουλάχιστον 1 έτος.
– Πραγματοποιούν επένδυση που αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμο ΚΑΔ
– Διαθέτουν πέντε (5) ή περισσότερες ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
– Δεν έχουν ξεκινήσει τις εργασίες του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης στη δράση.
– Έχουν εξασφαλίσει κατ’ ελάχιστο το 25% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
– Συγκεντρώνουν τουλάχιστον 80% βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας.
– Έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Οι αιτήσεις για τη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός έχουν ανοίξει από την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Δείτε αναλυτικά την προκύρηξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Περισσότερα Άρθρα

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – Δράση 1: Επιδότηση επιχειρήσεων από 18.000€-30.000€

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δέσμης δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ με την πρώτη δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να θέτει ως επιχορηγούμενο προϋπολογισμό, επενδυτικά σχέδια από 18.000€ έως 30.000€ προκειμένου να πραγματοποιήσουν αγορές σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Περισσότερα »