Τι είναι το de minimis που συναντάμε σε όλα τα ΕΣΠΑ

Ο όρος de minimis (δηλ. ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) παρότι χρησιμοποιείται συχνά στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, δεν είναι πάντοτε γνωστός ή απόλυτα κατανοητός από τις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ένα καθεστώς ενίσχυσης, μια κατηγορία, δηλαδή, ενισχύσεων η οποία θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαική Ένωση και ρυθμίζεται πλέον με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1407/2013 (“Κανονισμός De minimis”). Με στόχο την προστασία και διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός ελέγχει και θέτει ανώτατα όρια στις κρατικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ισοβαρής κατανομή των κρατικών ενισχύσεων, δεν δίνεται πλεονέκτημα σε ένα μέρος των επιχειρήσεων έναντι άλλων και ο ανταγωνισμός παραμένει ανόθευτος.

Υπάρχουν τρεις σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στον έλεγχο σώρευσης ενισχύσεων de minimis της επιχείρησης, για να αποφευχθεί η υπέρβαση των ορίων χρηματοδότησης.

  1. Το ποσό 

Στο άρθρο 3 του Κανονισμού ορίζεται πως το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε χρονικό διάστημα τριών ετών. Για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές εφαρμόζεται ειδικώς το ανώτατο όριο των 100.000 ευρώ. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει ο γενικός περιορισμός του ποσού των 200.000€ και ο ειδικός των 100.000€ για τους ΚΑΔ (δηλ. Κωδικος Αριθμός Δραστηριότητας) των οδικών μεταφορών.

  1. Τα έτη

Το ύψος των ενισχύσεων μελετάται ανά τριετία. Στον έλεγχο σώρευσης συνυπολογίζονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)  που έχει λάβει η επιχείρηση το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα. Έτσι, για παράδειγμα αν μια επιχείρηση θέλει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα το 2022, για να υπολογιστεί αν υπερβαίνεται το ανώτατο όριο, θα ληφθούν υπόψη όλες οι de minimis ενισχύσεις των ετών 2022, 2021 και 2020. Οι ενισχύσεις που τυχόν έλαβε μια επιχείρηση προ της τριετίας δεν συνυπολογίζονται και δεν αποτελούν αιτία απόρριψης από επόμενες ενισχύσεις.

  1. Η ενιαία επιχείρηση 

Για τον έλεγχο του ύψους των ενισχύσεων η επιχείρηση εξετάζεται ως ενιαία οντότητα και συνεπώς, αθροίζονται συνδυαστικά και τυχόν ποσά επιχορήγησης που έχει λάβει κάθε συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με αυτήν επιχείρηση, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής.

Από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1407/2013 που αναφέρθηκε προηγουμένως αναλυτικά, εξαιρούνται μόνο οι εξής τομείς: 

  • η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια* 
  • η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων
  • η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων**
  • οι δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη,
  • τομείς με όρο τη χρήση εγχώριων αγαθών
  • ο τομέας του άνθρακα

*ρυθμίζονται από άλλον Κανονισμό
**υπό προϋποθέσεις

Μοιραστείτε το:

Περισσότερα Άρθρα