Τι είναι οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)

Η έννοια ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας), αν και εμφανίζεται στους όρους των περισσότερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δεν είναι απόλυτα κατανοητή από τους ενδιαφερόμενους προκαλώντας συχνά σύγχυση. Αποτελεί βασικό κριτήριο χαρακτηρισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προϋπόθεση ένταξης σε πολλά προγράμματα επιχορήγησης.

Οι ΕΜΕ αποτελούν μονάδα μέτρησης της απασχόλησης μιας επιχείρησης και αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του προσωπικού που απασχολείται σε αυτή. Για τον υπολογισμό, λαμβάνονται υπόψη όλα τα πρόσωπα που εργάστηκαν στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας για το έτος που εξετάζεται κάθε φορά, όλοι δηλαδή οι εργαζόμενοι που εμφανίζονται σε τουλάχιστον έναν πίνακα Ε4 και συγχρόνως στις ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις).

Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολούµενων. Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών, όπως και των δώρων, επίσης δεν συνυπολογίζεται.

Έτσι, ένας εργαζόμενος που απασχολήθηκε ολόκληρο το δωδεκάμηνο σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (πλήρες ωράριο) αντιστοιχεί σε μία (1) ΕΜΕ. Ένας εργαζόμενους που δεν απασχολήθηκε ολόκληρο το έτος, ή εργάστηκε σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή απασχολήθηκε εποχικά, αποτελεί κλάσμα μιας ΕΜΕ. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό πως ο αριθμός των εργαζομένων δεν ταυτίζεται πάντοτε με τον αριθμό των ΕΜΕ.

Ο ορθός τρόπος υπολογισμού των ΕΜΕ δεν είναι εύκολος, παρόλο που υπάρχουν διάφορα εργαλεία που εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό. Αν θέλετε να υπολογίσετε σωστά τις ετήσιες μονάδες εργασίες της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε με τη NotiFund.

Μοιραστείτε το:

Περισσότερα Άρθρα